Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

enlightened

Reklamační řád ALOHA Team

Tento reklamační řád byl vytvořen realitní společností ALOHA Team s kontaktní adresou Hrnčířská 893/25, 602 00 BRNO a je platný a závazný pro všechny smluvní subjekty společnosti, kteří zastupují společnost ALOHA Team a jednají jejím jménem a pod její obchodní značkou.

 

enlightened

1. Reklamační řád společnosti ALOHA Team stanovuje rozsah a podmínky odpovědnosti za vady a reklamaci poskytovaných služeb v souvislosti se zprostředkováním realitních obchodů, způsob a místo jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti.

 

enlightened

2. Reklamační řád se vztahuje na služby poskytované všemi smluvními subjekty realitní sítě ALOHA Team počínaje vedením společnosti, centrálou společnosti, frančízanty společnosti, manažery společnosti, realitními poradci společnosti a dalšími smluvními subjekty společnosti zde blíže nespecifikovanými konče, kteří závazně souhlasí s dodržováním tohoto reklamačního řádu. Dále jen „subjekty ALOHA Team“.

 

enlightened

3. Všechny subjekty ALOHA Team jsou nezávisle vlastněny a provozovány, ale každý smluvní vztah s těmito subjekty je podmíněn respektováním a dodržováním tohoto reklamačního řádu.

 

enlightened

4. Klienty se pro tento účel rozumí všechny fyzické nebo právnické osoby, kterým na základě zprostředkovatelské smlouvy některý ze subjektů ALOHA Team poskytuje nebo poskytoval realitní služby.

 

enlightened

5. Klienti mají právo na reklamaci služeb pouze a jen v případě, že mají se společností, resp. s některým z  jejích smluvních subjektů ALOHA Team, sepsanou platnou zprostředkovatelskou smlouvu v souladu s ust. § 774 a násl. občanského zákoníku.

 

enlightened

6. Mají-li klienti za to, že poskytované služby subjektem ALOHA Team jsou nevyhovující nebo budou-li mít k poskytovaným službám jiné výhrady, jsou oprávněni uplatnit reklamaci na tyto služby u hierarchicky nadřazeného subjektu ALOHA Team tomu subjektu, který má s klienty uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu, na základě plné moci k poskytování těchto služeb od výše uvedeného nadřazeného subjektu.

 

enlightened

7. Nejvyšším subjektem realitní sítě ALOHA Team je centrála sídlící v Brně s kontaktní adresou Hrnčířská 893/25, 602 00 BRNO, u které lze uplatnit reklamaci na všechny subjekty ALOHA Team a jimi poskytované služby.

 

enlightened

8. Nadřazený subjekt ALOHA Team, u kterého je reklamace uplatňována, s klienty sepíše v případě stížnosti nebo reklamace na poskytované služby záznam o reklamaci. K tomuto záznamu použije reklamační protokol (formulář), který je vydaný společností ALOHA Team a aktuálně platný. Klienti obdrží kopii tohoto reklamačního protokolu.

 

enlightened

9. Formulář reklamačního protokolu je možné získat v elektronické podobě po vyžádání od společnosti ALOHA Team na emailové adrese společnosti info@aloha-team.cz, na kterou jej po vyplnění můžete opět zaslat.

 

enlightened

10. Reklamace bude nadřízenými subjekty bez zbytečného odkladu vyřízena, ale nejpozději do 7-mi pracovních dnů od dne podání reklamace. Nadřízené subjekty se mohou s klienty dohodnout i na jiném termínu vyřízení reklamace, ale toto musí být sjednáno písemnou formu stvrzenou podpisy obou smluvních stran.

 

enlightened

11. Nadřízený subjekt ALOHA Team rozhoduje o oprávněnosti podané reklamace a může rozhodnout, že reklamace nebyla uplatňována oprávněně nebo neuzná oprávněnost v plném rozsahu reklamace. V tomto případě má nadřízený subjekt povinnost informovat klienta o důvodech neuznání nebo částečném neuznání reklamace.

 

enlightened

12. V případě, že nadřízený subjekt ALOHA Team uzná reklamaci jako oprávněnou, odstraní nežádoucí stav a náklady na odstranění a nápravu tohoto stavu jdou na vrub subjektu ALOHA Team, který tento nežádoucí stav způsobil. Subjekt ALOHA Team poskytne klientovi v případě potřeby náhradu, např. formou slevy na poskytovaných službách. Způsob náhrady, popř. její výše, se určí dle rozsahu a charakteru vady poskytovaných služeb, o čemž rozhoduje nadřízený subjekt  ALOHA Team.

 

enlightened

Váš  ALOHA Team

enlightened

 

 

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?